Bemöt andra som du vill bli bemött

Egentligen är det inga konstigheter. Att bemöta andra som du själv vill bli bemött. En ledstjärna för vår verksamhet. En grundtanke som bottnar i en kristen värdegrund som står upp för alla människors lika värde.

En kristen värdegrund

I Lindgårdens stadgar står det att vi ska bedriva verksamhet med en kristen värdegrund. Det innebär att vi firar de kristna högtiderna samt att vi har andakter varje vecka där Jönköpings kyrkor kommer till oss för en stund av sång och betraktelse. Det innebär framförallt att alla människor har en existentiell identitet med lika värde och är inneslutna i en allomfattande kärlek. Alla människor räknas. Och är att räkna med.

Utifrån vår värdegrund är viktiga ledord för vår verksamhet respekt, kunskap, självbestämmande, trygghet och meningsfullhet. För att uppnå det vill vi möta den äldre och dennes anhöriga/närstående där de befinner sig med respekt, kunskap och på så sätt skapa trygghet och möjlighet till självbestämmande. Vi vill stärka den existentiella identiteten genom att ge förutsättningar till livsglädje, livsmod, tröst och upplevelsen av meningsfullhet.

Om vår värdegrund

Lindgårdens värdegrund har utvecklats utifrån socialtjänstens nationella värdegrund som började gälla i januari 2012, socialtjänstlagen, SOL, kap 5 § 4 Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre människor får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund) och Socialstyrelsens allmänna råd i all verksamhet, SOSFF 2012:3.

Utvecklingsarbetet med värdegrunden skedde i samarbete med Betaniastiftelsen under våren 2012. All personal deltog i utvecklingsarbetet genom utbildningar i etik och palliativ vård i livets slut samt genom reflektioner och dialoger i grupper – utifrån socialstyrelsens vägledningsmaterial.

Målsättningen med arbetet var att tillsammans få en gemensam samsyn och att formulera en värdegrund där all personal var engagerade. En värdegrund som genomsyrar det dagliga arbetet för att därmed uppnå bästa möjliga kvalitet i vård och omsorg.