Nyheter

7 november 2022

Nya trygghetsbostäder: Länsstyrelsens beslut innebar att vi inte skulle få bygga några trygghetsbostäder. Vi överklagade beslutat till Mark och Miljödomstolen som nu har meddelat sin dom. Mark och Miljödomstolen fastställer Länsstyrelsens beslut vilket alltså innebär att vi inte får bygga några nya trygghetsbostäder, så som vi önskat.

Beslutet kan vara svårt att förstå då stiftelsen sedan tidigare har trygghetsbostäder. Lite förenklat kan man säga så här:

Den tomt stiftelsen äger får bara användas för "allmänt ändamål". Trygghetsbostäder faller inte inom begreppet allmänt ändamål. Det finns ett tydligt önskemål från Jönköpings kommun om att stiftelsen skall tillhandahålla trygghetsboende men tyvärr finns det ett regelverk som just nu stoppar oss.

Stiftelsens styrelse fortsätter att arbeta med ärendet.

 

21 mars 2022

Stadsbyggnadskontorets beslut om bygglov för nya trygghetsbostäder har överklagats.

Ärendet ligger nu för handläggning hos länsstyrelsen och något datum för beslut har

vi inte fått. Vi har framfört att vi gärna ser en snabb handläggning då vi upplever en

stor efterfrågan på trygghetsboendelägenheter.

För personer som står i vår bostadskö och väntar på besked om sin köplats har vi

avvaktat detta utskick för att kunna lämna mer information om tidsplan.

 

17 mars

Informationsträffar:

För anhöriga som önskar inbjuder vi till informationsträffar med anledning av styrelsens beslut.

Teams (digital träff)

17 mars klockan 16:00   

Anmälan sker till marita.bogren@lindgarden-jkpg.se

 

Komentarer beträffande JP:s artikel 5 mars.

I artikeln finns ett antal sakfel som vi vill kommentera.

1 ”Ett tillstånd som inte existerat sedan 1969”

  • Fel! Så länge har det inte funnits tillståndsplikt. Vi och IVO har olika åsikt. I styrelsen har vi valt att fokusera på framtiden och inte lägga kraft på att diskutera historien.

2 ”I januari stod det klart att beslutet inte skulle överklagas”

  • Fel. Beslutet togs på styrelsemöte den 19 februari 2021

3 ”Lindgårdens ledning uppger i informationen att de kommer gå ut med erbjudande….”

  • Fel det är kommunens biståndshandläggare som gör det. Lindgården kommer erbjuda samtal för boende och anhöriga som stöd att värdera det erbjudande som kommunen ger. De boende äger besittningsrätt till sin lägenhet enligt lag.

4. ”Då får jag väl sparken redan i morgon.”

  • Fel. Ingen sägs upp för att man har en åsikt. I vår personalinformation var vi tydliga med att vi ville informera media klockan 10 på fredagen för att vi i god ordning skulle få berätta för boende och anhöriga först.

5. ”Kommer behöva flytta inom kort.”

  • Fel. Vi har en pandemi att ta hänsyn till och Lindgårdens uppdrag är att driva ett verksamheten vidare till sista oktober. Därefter tar Jönköpings kommun, under en avveckling, över ansvaret för boende eftersom IVO inte tillåter att Lindgården driver boendet efter 31 oktober 2021. Hur lång denna avveckling är avgör Jönköpings kommun.

6. ”ekonomiska problem”

  •  Fel. Däremot är det sant att vi får ersättning från kommunen utifrån hur många boende vi har. Efterfrågan på Särskilt boende minskar och det innebär arbetsbrist och minskad intäkt.

7. ”Vi anställda har blivit ombedda att ta med oss porslin.”

  • - Är ingenting jag känner igen. Det samtal jag varit inblandad i om porslin handlade om att en av våra anställda ville handla lite festligt porslin på second hand till en happening. Ja sa då att det går bra att köpa och sedan komma med kvitto så betalar jag ut ersättning för det utlagda beloppet.

Magnus Rydberg

 

 Jönköping 2021-03-04

Till Boende och anhöriga till boende

Lindgården ska bli ett äldrecenter med trygghetsboende och hemtjänst som grund för verksamheten. Beslutet har tagits av Lindgårdens styrelse. Därmed kommer inte stiftelsen lämna in en ny ansökan om tillstånd att bedriva särskilt boende för äldre.

Äldreomsorgen i Sverige präglas alltmer av principen av ”kvarboende med hemtjänst”, att helt enkelt få bo kvar ”hemma” i den bostad som man själv har valt.

Lindgårdens stadgar beskriver vilken verksamhet som stiftelsen skall bedriva. I vår ändamålsparagraf framgår att stiftelsens ändamål är att: ”…uppföra, äga och förvalta samt på kristen grund driva ett pensionärs- och sjukhem, avsett att bereda bostad åt och vård av behövande ålderstigna, sjuka och handikappade… ” Lindgårdens styrelse vill fullfölja det genom att bedriva ”trygghetsboende med/ och hemtjänst”.

Styrelsen har konstaterat att Jönköpings kommun f.n. har ett antal lediga lägenheter på sina särskilda boenden, vilket också vi fått erfara på Lindgården. De tomma lägenheterna är förmodligen pandemieffekter, men tomma lägenheter påverkar stiftelsen ekonomiskt och i nuläget är det svårt att bedöma hur lång effekten blir. God vård och omsorg kräver långsiktighet både när det gäller investeringar i resurser såväl som kompetensutveckling för personal. Eftersom vår verksamhet numera upphandlas enligt LOU (lagen om offentlig upphandling) innebär detta alltid en osäkerhet vid varje upphandling.  I arbetet med en ny ansökan till IVO har vi sökt förhandsbesked, men IVO:s inställning är att de meddelar beslut efter att de granskat ansökan. Den osäkerheten på nio månader klarar vi inte av.

I all omställning av verksamhet uppstår oro och många frågor. Tillsammans med företrädare för Jönköpings kommun har vi ett gemensamt intresse att genomföra förändringen på ett tryggt och säkert sätt för alla berörda. Det innebär att:

Varje boende på Lindgården kommer erbjudas personliga samtal med biståndshandläggare från Jönköpings kommun som tillsammans med personal från Lindgården förklarar vilka alternativ som finns för var och en. Efter ett första samtal kommer det finnas möjlighet till ytterligare samtalstillfällen innan någon behöver fatta ett beslut.

Har du frågor är du välkommen att kontakta

Maritha Bogren 036-440 48 75  marita.bogren@lindgarden-jkpg.se

Verksamhetschef

 

Annica Sandström 036-440 48 73  annica.sandstrom@lindgarden-jkpg.se

Arbetsterapeut

 

Med vänlig hälsning

Lindgårdens styrelse gm

1 mars

Nu finns det återigen möjlighet att boka våra gästrum för övernattning. Bokning sker via vår reception 036-440 48 50. Pris för övernattning 350 kr en person, 500 kronor för två personer. I priset inter frukostkorg, lakan och handduk.

26 januari 2021

Förvaltningsrättens dom har vunnit laga kraft. Domen säger att IVO fattade rätt beslut 2018, att inte bevilja tillstånd för Lindgårdens äldreboende. Stiftelsens styrelse har valt att inte överklaga domen då domen enbart tar hänsyn till de omständigheter som gällde 2018. Vi har möjlighet att lämna in en ny tillståndsansökan och kommer att göra det i första veckan av februari. Styrelsen anser att de brister som fanns 2018 avsevärt har förbättrats och att de osäkerheter som rådde då är utredda.

Stiftelsen har en ny styrelse på plats. I styrelsen ingår personer som i sina yrkesroller haft eller har kvalificerade tjänster, både nuvarande och tidigare. Bland kompetenserna kan nämnas: leg. Läkare, leg. sjuksköterska, socialpedagog, leg fysioterapeut, leg psykiater, civilekonom, jurist, HR-chef och leg receptarie.

Hösten 2020 gjorde arbetsmiljöverket en inspektion hos stiftelsen. Efter besöket meddelade arbetsmiljöverket att de funnit ett väl fungerande arbetsmiljöarbete vid stiftelsen.

Under ansökningstiden gäller särskilda bestämmelser, vilket innebär att kommunen inte kommer att anvisa nya boende till vårt äldreboende. I de samtal vi haft med Kommunen och IVO råder enighet om att processen skall påverka de boende så lite som möjligt.

 

Den 15 december har vi ett bekräftat fall av Covid bland våra boende. För vår del innebär det att vi informerar på dörrarna till berörda avdelningar om att smittspårning pågår och att vi avråder från besök. Myndigheter har instruktioner och rutiner som vi nu följer i vårt uppdrag att smittspåra och begränsa smittan. För våra boende innebär det att vi genomfört tester idag och kommer att göra ett uppföljande test inom några dagar. Vi har en tydlig uppfattning om vilken väg smittan har kommit in på boendet. De rutiner som gäller sedan 1 oktober gäller fortfarande och vi uppmanar alla våra besökare att följa de instruktioner som finns skriftligt eller ges av vår personal.

 

 

Från 1 oktober upphör myndigheternas besöksförbud på landets äldreboende. Vi är tacksamma till det men ser också en viss ökning av smittspridning i samhället och därför kommer vissa restriktioner gälla även i fortsättningen. Vi utvärderar regelbundet vårt arbete med corona/ covid och våra rutiner kan därför ändras. Vad som gäller finns under fliken aktuellt på vår hemsida.

 

Besökare är välkomna mellan 11:00 - 19:00

Ring gärna avdelningen innan besök så att vår personal är förberedda på att släppa in dig. (dörrarna kommer fortsatt vara låsta)

Besöken sker i den boendes lägenhet. Högst två personer per tillfälle.

Vi håller avstånd och använder handsprit. Visir finns att låna för den som önskar.

Du som är frisk är välkommen

Det finns fortsatt möjlighet att boka samtalsrum eller möte via skype. Bokning sker via växeln: 036-440 48 50

Restaurangen är tillsvidare stängd för personer som inte bor i vårt äldreboende eller vårt trygghetsboende.

 

2020-08-20

Förslag och samtal kring stängda äldreboende förs på olika håll och vi försöker förbereda oss för att kunna öppna upp på något sätt så fort det blir tillåtet. Att på ett säkert sätt hitta former för att träffas och få en tillvaro där social gemenskap ska bli möjligt står högt på vår önskelista. Redan nu kan du boka tid för skypesamtal med dem som bor hos oss och från och med nu finns det också möjlighet att boka besök vid någon av våra två plexiglas-skärmar. Tid, både skype och plexiskärmarna, bokas i vår reception på telefon 036- 440 48 50. För att vi ska kunna garantera en säker miljö behöver bokning göras minst en dag i förväg måndag till fredag. Önskas besök eller skype under kväll och helg behöver bokningen göras två dagar innan.

Under nästa vecka kommer vi byta teknik för vårt TV-utbud (eg. comhem) Vi har tagit hjälp av vår tidigare vaktmästare Lars Wendel, för att genomföra omprogrammeringen på var och ens TV. Vissa apparater kan vara för gamla för att kunna ta emot signaler via den nya tekniken och i de fall kommer Lars att kontakta anhöriga. Vi har valt att Lars ska göra jobbet för att genomföra teknikskiftet med så få personer som möjligt inne på våra boende. Hjälp med teknik och ev. utbyte av apparater görs utan någon debitering av tid, I de fall vi ombeds köpa TV-apparat kommer vi att debitera för TV:n.